Gränsöverskridande kompetenser

Vi lever i en global och gränslös värld som i hög grad präglas av en ständig utvecklings- och förnyelsekamp men också av stora möjligheter till ett gränsöverskridande samarbete.

Via internet och sociala medier är vi idag endast en knapptryckning från ett världsomspännande nätverk av människor och information. Det kommer att bli svårt att klara sig på marknaden för de företag som försöker avskärma sig från det gränslösa samhället genom att hålla kvar vid gamla regler, normer och strukturer. Vinnarna blir de företag som tar sig tid att bygga upp starka och effektiva nätverk samtidigt som man uppmuntrar öppenhet och en transparent dialog kring nya idéer. En sådan utveckling kan sammanfattas i orden – gränsöverskridande utvecklingskraft.

Gränsöverskridande kompetenser

Nytänkande är oftast inget som skapas av en eller några personer inom ett företag. Det sker i första hand mellan en mängd personer med helt skilda kompetenser och preferenser. En idé som fångas upp i ett gränsöverskridande nätverk kan snabbt utvecklas i en kedja av kreativ kommunikation och växa till en produkt eller tjänst som får en enorm genomslagskraft i marknaden.

För att skapa unika värdeskapande produkter kommer vi alltmer att behöva kombinera olika gränsöverskridande kompetenser. Om företag fortsätter att enbart utveckla kompetens i sitt eget lilla stuprörstänkande kommer dessa stuprör snabbt att förvandlas till kreativa återvändsgränder.

Hitintills har vi haft en övertro på att hålla isär kunskapsområden som teknik, ekonomi, naturvetenskap och humanism vilket lett till kunskapsfundamentalism som om svaren på alla frågor finns uppdelade mellan olika kunskapsområden.

Världen blir allt mer multikulturell där influenser från olika delar i världen kommer att flöda fritt och påverka våra beteenden i allt större omfattning. Människor kommer att tvingas att tänka och arbeta över gränser in i nya zoner som är helt annorlunda än att enbart kunna hantera ett enda specialområde. Gränsöverskridande människor lever med flerdubbla kompetenser och jobb och stimuleras av mängder av olika intressen. De kallas för kombinatörer och utför sina jobb på olika platser och i olika anställningsformer och väljer att mixa ihop sitt yrkesliv utifrån en rad olika kunskapsområden. Plocka till exempel ihop några av följande kompetensområden: utbildare, formgivare, skribent, kock, forskare, tekniker, producent och ekonom – och du har en typisk kombinatör.

Man kan undra över varför inte mobiltelefoni bolagen gav oss Skype eller Iphone och varför inte ett skivbolag kom med Spotify och varför Netflix inte kom från filmindustrin. Svaret kan vara att man var självgod och fast i sina egna tankebanor. Eller så hade man inte förmågan att se helt nya lösningar utanför sina egna gränser.