Ledarskap

Ledarskap är inte samma sak som att kunna hantera ett antal verktyg eller arbetssätt. Ledarskap är i första hand en filosofi och ett förhållningssätt som tar utgångspunkt i hur jag som individ uppfattar, värderar och förhåller mig till min omgivning, till exempel min syn på medmänniskor, pengar, tid, kunder, rättvisa, tillit etc. I en komplex ledarsituation kommer resultatet i första hand att avgöras hur ledaren uppfattar och utifrån sina värderingar tolkar situationen och i andra hand vilka verktyg ledaren väljer för att lösa situationen. Ett holistiskt ledarskap handlar om förmågan att sätt in en situation i en kontext för att därefter välja angreppssätt. Det som man brukar benämna som individens kognitiva förmåga. Vi får inte glömma att verkligheten är både föränderlig, rörig och mångtydig. Verkligheten är summan av många samverkande delar i ett visst tidsperspektiv och det är just i den stunden vi måste ha förmågan att läsa av situationen och besluta oss för ett angreppssätt.

Ledarskap

Om man skall lägga ett pussel så underlättar det om man först vet hur helheten ser ut före man väljer angreppssätt. Så är det i ledarskap också, först helhet sedan urval och angreppssätt utifrån tillgängliga ledarverktyg. Ledarskap handlar således om att utveckla en kognitiv förmåga som hjälper ledaren att på effektivt sätt tolka komplexa situationer och möjligheten att välja angreppssätt med hjälp av olika ledarskapsverktyg. Tänk på att problem inte kommer ämnesvis de kommer ur situationen. Det är i denna stund som ledarens samlade förmåga kommer att avgöra hur väl denne kommer att lyckas.

Ledarutvecklingskurser som bygger på rubriksatta ämnen ger i första hand kunskaper inom ett eller flera ämnen men inte insatta i en helhet. Det som ledare behöver mycket mer av är att öka sin kognitiva ledarintelligens, det vill säga hur man hanterar en situation som uppstår ”här och nu” samt hur man samspelar med sin omgivning i denna situation för att skapa bäste lösningen.

Det är lite som en Rubiks kub. Du måste vrida rad för rad medveten om hur det hela tiden flyttar alla de andra. Ett komplicerat tredimensionellt pussel. Ledarskap handlar inte om att kunna allt om en ruta i en kub utan om att se helheten och göra medvetna val. Tyvärr har många ledare en övertro till att lösningar ligger i färdigtänka modeller. En bristvara hos de flesta ledare är förmågan att stanna upp, ta in situationen, reflektera och forma en lösning som är anpassad för situationen.