Ledarskap och kommunikation

Som ledare bedöms vi av medarbetarna på hur vi kommunicerar. Därför måste ledare ha förmågan att kunna ”förpacka” sitt budskap så det både når ut och når in.

Att misslyckas med att nå in med sitt budskap hos medarbetarna leder oavkortat till en ekonomisk förlust. I slutet av 80-talet hörde jag för första gången talas om begreppet ”kvalitetsbristkostnad”. Ett begrepp som speglar den kostnad som uppstår i samband med till exempel produktionsmissar. På samma sätt uppstår det ”kommunikationsbristkostnad” när vi inte lyckas kommunicera ett budskap på rätt sätt.

Ledarskap och kommunikation

Ett budskap är inte det man säger utan det som mottagaren uppfattar och i förlängningen tolkar och tar ställning till. Att försöka implementera till exempel ett förändringsarbete i en organisation som bygger på kunskaper som bara några få personer har förstått och accepterat är redan från början dömt att misslyckas.

Ökat förändringstryck

I och med ökad komplexitet i omvärlden ökar förändringstrycket i alla verksamheter.

Att kommunicera förändringar är svårt. Anledningen till att det är svårt är att man ska kommunicera det som merparten ännu inte vet. Själva syftet med förändringar är ju att organisationen ska utvecklas mot något som den inte gjort förut. Många ledare retirerar för fort för att motståndet blir för stort i stället för att med full passion leva och leda förnyelsen.

Att kommunicera och skapa kraft kring förändrings och utvecklingsmål i organisationen är en process som tar tid. Ett arbete som kräver ständig dialog på arbetsplatsen, i fikarummet och i olika möten. Förändringsbudskap uppfattas ofta ute i organisationen som abstrakta ord och bilder och måste därför ständigt diskuteras, exemplifieras och kopplas till vardagssituationer om de ska få någon styrande och sammanhållande kraft.

Vikten av att internt kommunicera strategier och förändringsmål kan liknas med företagets arbete med extern marknadsföring, det vill säga att förmedla ett tydligt och trovärdigt ”budskap”. Företaget skall se sina anställda som interna kunder som ska behandlas i likhet med de externa kunderna. Om man i den externa marknadsföringen vill övertyga kunderna om värdet kring företaget varumärke och produkter, så handlar den interna marknadsföringen om att övertyga medarbetarna om behovet av ett förändringsarbete för att öka utvecklingskraften i verksamheten.

Att formulera, precisera och visualisera förändrings och utvecklingsmål är viktigt för att visa på fokus, riktning och förväntade resultat. Men det räcker inte – det krävs tydlig och genomtänkt kommunikation för att få andra att vilja vara med på resan från ord till handling. Om vi vill ha till en förändring så måste vi kunna kommunicera ett budskap på ett enkelt, tydligt och inspirerande sätt.

Det här ställer helt nya krav på ledare att aktivt träna sin kommunikativa förmåga – att gå från informera till kommunicera.